ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ 043-706864

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook


1
กองการศึกษา เทศบาลตำบลหัวดง จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลหัวดง เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566,เทศบาลตำบลหัวดง,huadongcity.go.th

วันที่ 16 พฤษภาคม กองการศึกษา เทศบาลตำบลหัวดง จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตำบลหัวดง โดยมี สิบเอกอุดม อินทรศิลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวดงเป็นประธานในพิธี
เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบแนวทางและระเบียบปฏิบัติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และบรรยายการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

16 พฤษภาคม 2566

เทศบาลตำบลหัวดง ได้รับการออกติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินและมาตรฐานหน่วยกู้ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,เทศบาลตำบลหัวดง,huadongcity.go.th

วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 9.30 น . เทศบาลตำบลหัวดง ได้รับการออกติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินและมาตรฐานหน่วยกู้ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดมหาสารคาม
จากทีม อบจ.มหาสารคาม และโรงพยาบาลนาดูน

27 มีนาคม 2566

โครงการเทสบาลเคลื่อนที่ (ประชาคมหมู่บ้าน) เพื่อจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2567,เทศบาลตำบลหัวดง,huadongcity.go.th

     วันที่ 23 มีนาคม 2566 สิบเอกอุดม อินทรศิลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ พนักงาน ข้าราชการ เทศบาลตำบลหัวดง ออกนำเนินโครงการเทสบาลเคลื่อนที่ (ประชาคมหมู่บ้าน) เพื่อจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2567 บ้านหัวดง หมู่ 1 บ้านโนนหูลิงหมู่ 3 และบ้านบ้านหนองสิมหมู่ 11

23 มีนาคม 2566

เทศบาลตำบลหัวดง ร่วมเดินขบวนพิธีเปิดงานพระบรมพระธาตุนาดูน ,เทศบาลตำบลหัวดง,huadongcity.go.th
04 มีนาคม 2566

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "หัวดงเกมส์" ครังที่ 19 ประจำปีงบประมาณ 2566,เทศบาลตำบลหัวดง,huadongcity.go.th
27 กุมภาพันธ์ 2566

แหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่นตามหลักเศรษกิจพอเพียง  นายบัวสอน  สุวรรณโคตร์ บ้านโคกลสง หมู่ 14 ตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม,เทศบาลตำบลหัวดง,huadongcity.go.th
23 กุมภาพันธ์ 2566

 เทศบาลตำบลหัวดงมอบมุ้งคอกโรงเลี้ยงไหม ให้ประชาชนที่เข้าร่วม โครงการ บริหารจัดการโรงเลี้ยงไหมวัยอ่อน,เทศบาลตำบลหัวดง,huadongcity.go.th

23 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลหัวดงมอบมุ้งคอกโรงเลี้ยงไหม ให้ประชาชนที่เข้าร่วม โครงการ บริหารจัดการโรงเลี้ยงไหมวัยอ่อน

23 กุมภาพันธ์ 2566

เทศบาลตำบลหัวดงดำเนินการโครงการแจกถังขยะเปียก และให้ความรู้การบริหารจัดการขยะเปียกในชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลหัวดงทุกหมู่บ้านประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลหัวดง,huadongcity.go.th

เทศบาลตำบลหัวดงดำเนินการโครงการแจกถังขยะเปียก และให้ความรู้การบริหารจัดการขยะเปียกในชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลหัวดงทุกหมู่บ้านประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความตื่นตัวร่วมแรงร่วมใจกันในการบริหารจัดการการแยกประเภทขยะมีการขับเคลื่อนในการบริหารจัดการขยะภายในหมู่บ้าน สร้างความรักสามัคคีในหมู่คณะและหวงแหนชุมชนของตน

20 กุมภาพันธ์ 2566

เทศบาลตำบลหัวดง ประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2556,เทศบาลตำบลหัวดง,huadongcity.go.th
20 กุมภาพันธ์ 2566

 เทศบาลตำบลหัวดง ร่วมกิจกรรม เวที "สานพลังสุขภาวะชุมชนอยุ่ดี มีสุข" "มหาสารคามเมืองเปี่ยมสุข" ,เทศบาลตำบลหัวดง,huadongcity.go.th

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลหัวดง ร่วมกิจกรรม เวที "สานพลังสุขภาวะชุมชนอยุ่ดี มีสุข" "มหาสารคามเมืองเปี่ยมสุข"
ณ หอประชุมสำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

17 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการแผนสุขภาพชุมชน ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลหัวดง,huadongcity.go.th

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 สิบเอกอุดม อินทรศิลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง มอบหมายให้กองสาธารณสุข ดำเนินการจัดทำโครงการแผนสุขภาพชุมชน ประจำปี 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และผู้อำนวยการโรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลหัวดง ได้ร่วมระดมความคิด แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกันวางแผนในการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนประจำปี 2566 ของเทศบาลตำบลหัวดง

15 กุมภาพันธ์ 2566

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลหัวดง,huadongcity.go.th
14 มกราคม 2566

 มอบข้าวสารอาหารแห้ง และน้ำดื่ม ให้กับนายสิทธิพร คัดทะจันทร์ ท้องถิ่นอำอำเภอนาดูน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม,เทศบาลตำบลหัวดง,huadongcity.go.th

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 9.30 น . นายประยงค์ ปักการะโต , นายคำสวย เกษกุมศรี
รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหัวดง มอบข้าวสารอาหารแห้ง
และน้ำดื่ม ให้กับนายสิทธิพร คัดทะจันทร์ ท้องถิ่นอำอำเภอนาดูน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

20 ตุลาคม 2565

โครงการฝึกอบรมสร้างความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงชุมชนคนรักษ์ไต บ้านหนองหิน หมู่ที่10 และคณะกรรมการติดตามผลโครงการร่วมออกติดตามผลการดำเนินโครงการ,เทศบาลตำบลหัวดง,huadongcity.go.th

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 สิบเอกอุดม อินทรศิลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมสร้างความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงชุมชนคนรักษ์ไต บ้านหนองหิน หมู่ที่10 และคณะกรรมการติดตามผลโครงการร่วมออกติดตามผลการดำเนินโครงการ

21 กันยายน 2565

ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้า โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนดู่- เชื่อมบ้านหัวช้าง ตำบลบ้านกู่ ,เทศบาลตำบลหัวดง,huadongcity.go.th

วันที่ 20 กันยายน 2565 นายประยงค์ ปักการะโต ,นายคำสวย เกษกุมศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้า โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนดู่- เชื่อมบ้านหัวช้าง ตำบลบ้านกู่ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 565 เมตร หนา 0.15 เมตร

20 กันยายน 2565

1 2 3 4 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (55 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
21
เดือนนี้
1,021
เดือนที่แล้ว
1,243
ปีนี้
8,689
ปีที่แล้ว
10,423
ทั้งหมด
23,509
ไอพี ของคุณ
3.236.27.143
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
8/03/2564 7 21 1,021 1,243 8,689 10,423 23,509 3.236.27.143